integració social, sostenibilitat i territori.

 

 

Serveis

Oferim serveis de jardineria sostenible, treballs forestals i neteges.

Desenvolupem solucions mediambientalment eficients en la gestió d’espais verds, basant-nos en la recerca de la màxima sostenibilitat de l’espai en qüestió.

JARDINERIA SOSTENIBLE

Pretenem assolir una major eficiència dels recursos disponibles, disminuint la demanda hídrica de les plantes, utilitzant planta autòctona, i reduint l’exposició al medi de productes d’alta toxicitat i persistència (productes herbicides i fitosanitaris).

 

SERVEIS QUE PODEM OFERIR-TE

Disseny i construcció de jardins

Manteniment de jardins.

Disseny, manteniment de sistemes de reg.

Poda d’arbres.

Retallat d’arbustos.

Sega i perfilat de la gespa.

Realització de tractaments fitosanitaris.

Neteges i estassades de terrenys.

 

Valorem la professionalitat i la qualitat del treballs realitzats, entenent per qualitat utilitzar aquelles tècniques (espècies vegetals, materials i productes) que facin més sostenible i eficient el jardí, de tal manera que sigui possible:
 

Reduir els tractaments químics a les plantes.

Disminuir el consum d’aigua  i energia dedicat al jardí.

 

 TREBALLS FORESTALS

  

 En el nostre territori, el paisatge natural n’és una peça clau a preservar. Els boscos necessiten d’una gestió integral per tal de conservar i/o potenciar la seva sostenibilitat.

A través de la realització de franges de protecció contra incendis, es redueix el risc de tenir un incendi forestal i es dificulta també la propagació d’un foc al bosc. Aquestes tasques són especialment importants prop de les urbanitzacions i zones habitades.
 
  

 SERVEIS QUE PODEM OFERIR-TE

  • Desbrossat d’arbustos.     
  • Eliminació del brancatge sec dels arbres.
  • Tala d’arbres (aclarides).
  • Neteges integrals de materials impropis.
  • Plantacions/reforestacions amb planta autòctona.

 

  Per altra banda, realitzem treballs de neteja de rius i rieres, amb un triple objectiu:
 

o    Augmentar la biodiversitat dels hàbitats fluvials.

o    Disminuir el risc de desbordament de rius i rieres i les seves conseqüències.

o    Millorar l’equilibri del medi natural.